Politika IMS

Politika integrovaného systému řízení BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

BEG BOHEMIA, spol. s r.o. je organizace s dlouholetou tradicí v oblasti kompletního řešení projektů, dodávek a montáže regálových systémů a skladovacích technik. Vedení organizace nese odpovědnost a podporuje zavedený, procesně orientovaný systém integrovaného managementu splňující požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018. Vedení organizace svoje záměry v rámci provozovaného systému integrovaného managementu vyjadřuje touto politikou:

 

Ve směru k zákazníkům

 • při dodávání produktů zákazníkům plnit jejich požadavky, zvyšovat spokojenost zákazníka, a to zejména kvalitní realizací zakázek, individuálním přístupem a zajištěním kompletního řešení projektů, dodávek a montáže regálových systémů a skladovacích technik a poskytováním profesionálního servisu od fáze projektu, stanovení vhodného typu skladovací techniky, dále realizaci dodávky prostřednictvím montážního týmu a další konzultační činnost týkající se logistického a projekčního poradenství
 • poskytovat svým zákazníkům produkty v maximální kvalitě a s minimálními riziky ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce

 

Ve směru k vlastní organizaci

 • chránit životní prostředí a zdokonalovat systém prevence znečištění životního prostředí, zdokonalovat systém prevence vzniku úrazů a poškození zdraví pracovníků a zajistit bezpečná a zdravá pracoviště
 • plnit požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018, podporovat procesní přístup
 • plnit požadavky příslušných právních předpisů a jiné požadavky, které se vztahují k realizovaným činnostem a produktům a jejich environmentálním dopadům a rizikům BOZP
 • plnit požadavky dokumentace IMS
 • zvyšovat efektivnost systému integrovaného managementu a zlepšovat procesy ovlivňujících kvalitu produktů, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik
 • využívat svých cílů, cílových hodnot a programů pro zajištění neustálého zlepšování, zvýšení výkonnosti, minimalizaci dopadů na životní prostředí a odstraňování a minimalizaci nebezpečí a rizik v rámci BOZP
 • poskytovat zdroje na financování aktivit v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • dbát o řádnou údržbu infrastruktury, přednostně používat ekologicky šetrné technologi

 

Ve směru k vlastníkům

 • zajišťovat prosperitu organizace pomocí zavedeného systému integrovaného managementu a preventivních a kontrolních nástrojů
 • efektivně využívat vlastní zdroje, snižovat spotřebu energií, pohonných hmot a dalších zdrojů

 

Ve směru k pracovníkům

 • směrovat a podporovat osoby, aby přispívaly k efektivnosti systému integrovaného managementu
 • podporovat ostatní relevantní manažerské role k prokázání jejich vedoucí role v oblastech, za které odpovídají
 • zapojit pracovníky a jejich zástupce do řešení problematiky BOZP formou projednání a spoluúčasti
 • zvyšovat kompetence pracovníků soustavným výcvikem tak, aby byly všechny jimi prováděné činnosti na vysoké úrovni
 • cílevědomou personální politikou rozvíjet postoje a chování pracovníků založené na vzájemné spolupráci a profesionalitě
 • zajišťovat přístup pracovníků k potřebným informacím

 

Od pracovníků vedení organizace vyžaduje:

 • zodpovědný přístup k plnění požadavků zákazníka, požadavků na kvalitu poskytovaných produktů, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce
 • aktivní spolupráci při zlepšování zavedeného systému integrovaného managementu

 

Ve směru k okolí

 • minimalizovat vliv svých činností s negativním dopadem na životní prostředí a vznik úrazů

 

Ve směru k orgánům veřejné a státní správy

 • spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně organizace a prevence vzniku a možných následků havárií využíváním všech forem komunikace a výměny zkušeností

 

Ve směru k dodavatelům

 • upřednostňovat stabilní a prověřené dodavatele produktů a dalších služeb
 • při výběru dodavatelů zohledňovat požadavky zákazníka s ohledem na zajištění požadované kvality produktů, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce